Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej našich produktů a služeb.

Jsme obchodní společnost DIBENA MORAVA, s.r.o. a máme sídlo na adrese Souhrady 668/12, 625 00, Brno. Naše IČ je 26279240 a DIČ CZ26279240. Jsme zapsaní v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 41585. Číslo účtu je 6250062519/2010. Jednatelem společnosti je Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA.

Od 28. 4. 2021 jsou školení a vybrané služby poskytovány také firmou Mgr. Pavel Semerád se sídlem Souhrady 668/12, 625 00, Brno, IČ 60528648 a DIČ CZ5903131520. Číslo účtu je 6250062500/2010.

Od 2. 6. 2021 jsou školení a vybrané služby poskytovány také firmou Ing. Pavel Semerád, Ph.D. se sídlem Souhrady 668/12, 625 00, Brno, IČ 10911685, neplátce DPH. Číslo účtu je 8520142017/2010.

U každé nabídky je uvedeno, která firma nabízí konkrétní služby a produkty.

Prostřednictvím našich webových stránkách www.tatulda.cz (dále jen „webové rozhraní“) vám na základě kupní smlouvy poskytujeme konzultace a školení týkající se vysokoškolského a profesního studia (dále jen „služby“) a prodáváme knihy a účast na školení (dále jen „produkty“).

1.2. Naše obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi námi (dále jen „prodávající“) a vámi – tedy 3. osobu (dále jen „kupující“).

1.4. Smlouvu můžete uzavřít jako podnikatel nebo spotřebitel.

Spotřebitelem jste v případě, kdy s námi uzavíráte smlouvu, nebo s námi jinak jednáte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou sepsané v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II. Jak probíhá objednávka služeb?

2.1. Nabídku našich služeb, popis jejich hlavních vlastností a cenu, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, uvádíme na webovém rozhraní. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.  Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Máte-li zájem o naše služby, vyplňte objednávkový formulář na webovém rozhraní, nebo nám pošlete e-mail na adresu pavel@tatulda.cz. Tato objednávka je nezávazná, dokud ji nepotvrdíme a dokud z vaší strany nedojde k úhradě zálohy na poskytnuté služby.

2.3. Potvrzení objednávky vám pošleme na e-mail, který jste uvedli v objednávce, příp. z kterého jste odesílali objednávku. Bude-li to potřeba, požádáme vás o doplňující informace, abychom si byli schopni vzájemně ujasnit rozsah služeb, a pošleme vám podklady pro platbu zálohy.

2.4. Potvrzením přijetí nabídky a úhradou zálohy na náš bankovní účet dojde k uzavření kupní smlouvy.

2.5. Za správnost, úplnost a pravdivost informací, které nám poskytnete, odpovídáte vy jako kupující, protože vám v opačném případě nemůžeme řádně poskytnout naše služby.

2.6. Současně berete na vědomí, že neposkytujeme služby, které porušují český právní řád, příčí se dobrým mravům a porušují akademickou etiku. Neposkytujeme zejména služby jako je psaní seminárních nebo závěrečných prací na zakázku, služby poškozující dobré jméno akademického prostředí vč. institucí a pedagogů.

Dále si vyhrazujeme právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož je důvodné podezření, že naše služby požaduje pro účely odporující akademické etice – zejména těch, které jsou zmíněny výše. K odmítnutí poskytnutí konzultace může dojít kdykoliv v průběhu trvání kupní smlouvy. V takovém případě máme nárok vám účtovat již provedené práce a požadovat jejich náhradu.

2.7. Domluvenou konzultaci lze zrušit nejméně 24 hodin před oboustranně dohodnutým datem konzultace. Při kratší době než 24 hodin vám můžeme účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny.

2.8. V rámci poskytování našich služeb může docházet ke zpracovávání osobních údajů (viz níže).

III. Jak probíhá objednávka školení?

3.1. Nabídku našich školení, popis jejich hlavních vlastností a cenu, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, uvádíme na webovém rozhraní. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři, nebo na webové stránce. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.2. Máte-li zájem o naše školení, vyplňte objednávkový formulář na webovém rozhraní, nebo nám pošlete e-mail na adresu pavel@tatulda.cz. Tato objednávka je okamžikem odeslání závazná.

3.3. Potvrzení objednávky vám pošleme na e-mail, který jste uvedli v objednávce, příp. z kterého jste odesílali objednávku.

3.4. Abyste se mohli školení zúčastnit, je nutné nejpozději do 7 dnů uhradit cenu školení. Je-li doba do termínu zahájení školení kratší než 7 dnů, pak je nutné uhradit cenu školení nejpozději 1 den před konání školení.

3.5. Není-li uvedeno jinak, je v ceně školení vstup 1 osoby. Cestovné a náklady na ubytování nejsou obsaženy v ceně školení a hradí si je každý účastník sám.

3.6. Je-li u školení uvedena AKCE 1 + 1, znamená to, že za každé zaplacené školení dostanete účast pro jednoho dalšího účastníka na stejný termín zdarma. Tato akce je nepřenosná na jiný termín. V případě, že akci 1+1 z jakéhokoliv důvodu nevyužijete, nevzniká vám právní nárok na náhradu.

3.7. Není-li uvedeno jinak, je za místo konání online školení považována Česká republika (bude účtována česká daň z přidané hodnoty – viz § 10b, zákona o dani z přidané hodnoty).

3.8. V případě, že se nemůžete školení zúčastnit, kontaktujte nás bezodkladně na e-mailové adrese pavel@tatulda.cz.

V případě, že dojde ke zrušení registrace na školení v době delší než  7 dní před termínem konání školení, vám budeme účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny školení.

V případě, že dojde ke zrušení registrace na školení v době 7 dní a méně před termínem konání školení, budeme vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny školení.

S tímto jako spotřebitelé souhlasíte dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku. Máte však možnost za sebe zajistit náhradu.

3.9. Vyhrazujeme si právo na změnu termínu nebo místa konání školení. O této skutečnosti vás budeme informovat na e-mail uvedený v objednávce. V takovém případě máte právo požadovat vrácení celé zaplacené částky zpět, nebo si vybrat jiný termín a místo školení. O provedené volbě jste nás povinni informovat e-mailem na adresu pavel@tatulda.cz.

IV. Platební podmínky

4.1. Cenu produktů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  uvádíme na webovém rozhraní. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

4.2. Pokud jste plátcem DPH na Slovensku, budeme vám fakturovat naše produkty a služby v režimu přenesené daňové povinnosti. V takovém případě jste nám povinni poskytnout vaše DIČ.

4.3. Cena služby je sjednána přijetím nabídky a odvíjí se od rozsahu poskytovaných služeb. Součástí ceny může být záloha na konzultaci. V takovém případě vás požádáme o její úhradu ještě před termínem konzultace.

4.4. Cenu konzultace a zálohu na konzultaci uhraďte bezhotovostním převodem na náš bankovní účet. Abychom vaši platbu mohli správně přiřadit, žádáme vás o uvedení variabilního symbolu, který vám sdělíme.

4.5. Na každou přijatou platbu vám vystavíme řádný daňový doklad, který vám odešleme na e-mailovou adresu zadanou v objednávce.

V. Jaké platí podmínky pro poskytnutí služeb?

5.1. Dokud nedojde k potvrzení objednávky a k úhradě zálohy nejsme povinni začít s poskytnutím služeb.

5.2. Pokud před začátkem poskytnutí konzultace, nebo v jejím průběhu zjistíme, že je potřeba, abyste doplnili nějaké další informace, požádáme vás o součinnost a jejich doplnění. Pokud jsme si stanovili termín pro dodání služby, může být tato doba, dokud nám neposkytnete požadovanou součinnost, prodloužena. V takovém případě se má za to, že nejsme v prodlení s poskytnutím služby.

5.3. Konzultace proběhne formou Skype rozhovoru, nebo telefonicky (platí jen pro Českou republiku).

5.4. Výstupy, pokud se na jejich dodání dohodneme, vám budou předány prostřednictvím e-mailové komunikace.

5.5. Je nezbytné, abyste vzali na vědomí, že naše konzultace mají doporučující charakter a že v rámci konzultace nelze očekávat, že jsme odborníky na vaši oblast činnosti zejm. téma závěrečné práce. Neneseme tak odpovědnost (mimo případných vad), že nenaplníme vaše subjektivní očekávání a představy. Skutečný výsledek konzultace závisí vždy na vašich znalostech, dovednostech a schopnosti aplikovat námi daná doporučení do praxe.

5.6. Berte také na vědomí, že se skutečný výsledek může lišit i v závislosti na vnějších vlivech, jako jsou např. podmínky konkrétní vysoké školy, nebo vzdělávací instituce.

5.7. V rámci naší spolupráce budeme oboustranně zachovávat mlčenlivost a autorská práva.

VI. Reklamace

6.1. Pokud jste přesvědčení, že má poskytnutá služba vadu (rozsahem nebo kvalitou), máte právo uplatnit reklamaci v souladu s občanským zákoníkem. Bude-li možné vadu odstranit, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny.

6.2. Protože máte právo se ještě před objednáním služby seznámit se zaměřením a kvalitou naší poradenské činnosti např. na webovém rozhraní, nelze požadovat po dodání služby resp. po jejím čerpání vrácení již uhrazené platby s odůvodněním, že služba nenaplnila vaše subjektivní očekávání a představy.

6.3. Reklamaci, kde uvedete vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace spolu s prokázáním, že vám byla služba poskytnuta (např. kopií daňového dokladu) pošlete na náš e-mail pavel@tatulda.cz.

6.4. Reklamaci bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů, vyřídíme.

6.5. Nebudete-li spokojeni s výsledkem reklamace, můžete k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů obrátit na Českou obchodní inspekci (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, http://www.coi.cz).

VII. Odstoupení do smlouvy

7.1. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na internetu ve lhůtě 14 dnů od potvrzení objednávky. Musíte nás však o tom bezodkladně informovat na e-mail pavel@tatulda.cz. Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme vám přijaté peněžní prostředky formou, jakou jsme ji od vás přijali a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

7.2. Jako spotřebitel však nemáte právo odstoupit od smlouvy v případě, že vám byla služba poskytnuta, nebo zčásti poskytnuta před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebo se jedná o službu nebo produkt upravený dle vašeho přání.

7.3. Jako podnikatel máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na internetu ve lhůtě 14 dnů od potvrzení objednávky. Musíte nás však o tom bezodkladně informovat na e-mail pavel@tatulda.cz. Odstoupíte-li však od smlouvy ve lhůtě kratší než 7 dní před plánovaným termínem poskytnutí služby, zavazujete se nám uhradit smluvní pokutu ve výši 50 %. Zbývající přijaté peněžní prostředky vám vrátíme formou, jakou jsme ji od vás přijali a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

7.4. Od smlouvy není možné odstoupit u školení, neboť toto je poskytováno v určitém termínu.

VIII. Zpracování osobních údajů

8.1. Uzavíráte-li smlouvu jako fyzická osoba, potom současně s obchodními podmínkami souhlasíte také se zpracováním vašich osobních údajů.

8.2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Více informací o tom, jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje, najdete na našich webových stránkách – https://tatulda.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

8.3. Pokud využíváte naše webové rozhraní, potom také souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací o tom, co to je a jak to funguje, najdete na našich webových stránkách – https://tatulda.cz/cookies/.

8.4. V případě, že od nás nebudete chtít dostávat obchodní sdělení (e-maily), můžete se jednoduše z jejich odběru kdykoliv odhlásit. Berete však na vědomí, že pokud jsou tyto e-maily součástí objednávky, nebo součástí plnění objednávky nebo její části, nenáleží vám odhlášením odběru žádná kompenzace za nedokončení plnění vyjma bodu, kdy má takové plnění vadu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.tatulda.cz, kde si je můžete před objednávkou přečíst a také si je můžete archivovat.

9.2. Pokud nejste občanem České republiky, nebo nemáte sídlo na území České republiky, souhlasíte s tím, že případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky a rozhodující jsou listiny psané nebo tištěné v českém jazyce

Veškeré stížnosti např. na výsledek reklamace můžete také uplatnit u orgánů dohledu a státního dozoru České republiky, u České obchodní inspekce a u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v České republice.

9.3. Pokud by tyto obchodní podmínky byly, nebo se staly neplatné a neúčinné, budou použita taková ustanovení, která se jejich smyslu nejvíce přibližují. Neplatností nebo neúčinností konkrétního ustanovení, není dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanovení.

9.4. Tyto obchodní podmínky jsou oboustranně závazné od chvíle, kdy uděláte objednávku. Současně berete na vědomí, že tyto obchodní podmínky můžeme v nezbytném rozsahu upravit, měnit a doplňovat (dále jen „úprava“). V takovém případě jsme povinni vám změnu bezodkladně oznámit. Nebudete-li s jejich nově změněným obsahem souhlasit, máte právo od smlouvy odstoupit. V opačném případě budeme mít za to, že s novým zněním souhlasíte.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2. června 2021.